Jak założyć nową firmę w programie Symfonia??

czwartek, 14 grudzień 2017 13:34

Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W celu rozpoczęcia tworzenia nowej firmy należy wybrać polecenie Nowa z menu Firma lub przycisk polecenia Nowa z paska narzędziowego. Otworzy się okno Informacje o firmie.

informacje o firmie

Rok obrachunkowy – Początek: W tym polu należy wprowadzić datę początkową pierwszego roku obrachunkowego ewidencjonowa-nego w programie. Podpowiadany jest pierwszy dzień bieżącego roku kalendarzowego. Można ją zmienić na inną wpisując lub wybierając z rozwijanego kalendarza.

Rok obrachunkowy – Koniec: W tym polu należy wprowadzić datę końcową pierwszego roku obrachunkowego ewidencjonowanego w programie. Podpowiadany jest ostatni dzień bieżącego roku kalendarzowego. Można ją zmienić na inną wpisując lub wybierając z rozwijanego kalendarza.

Identyfikator roku: W tym polu należy wpisać identyfikator pierwszego roku obrachunkowego ewidencjonowanego w pro-gramie. Identyfikator roku to ciąg znaków, który zostanie użyty jako nazwa katalogu roku w katalogu firmy. Podana nazwa nie może zawierać znaków zabronionych dla nazw katalogu na dysku. Zaleca się stosowanie jako identyfikatora numeru roku (np. 2010 albo 2010_00 dla przedłużonego roku obra-chunkowego). Podpowiadany jest numer bieżącego roku kalendarzowego.

Po wypełnieniu pól w oknie Informacje o firmie należy przyciskiem Następny otworzyć okno Informacje o działalności firmy.

informacje o działalności firmy

VAT UE To pole jest niedostępne podczas zakładania firmy. Jeżeli firma posiada numer identyfikacji podatko-wej stosowany dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego, to jego wprowadzenie będzie możliwe w ustawieniach programu po założeniu firmy.

Rachunek kosztów Z tej rozwijanej listy należy wybrać, na podstawie dokumentacji prowadzenia rachunkowości, jeden z dopuszczonych prawem sposobów prowadzenia w firmie rachunku kosztów:

tylko konta zespoł "4" bez konta 490

 konta zespoł "4" oraz konto 490

 tylko konta zespoł "5"

 konta zespoł "4" oraz "5" oraz Rachunku Zyskó i strat wg "4"

 konta zespoł "4" oraz "5" oraz Rachunku Zyskó i strat wg "5"

 

Struktura własności Z tej rozwijanej listy należy wybrać jedno z standardowych określeń charakteryzujących strukturę wła-sności w firmie.

Typ prowadzonej działalności W tej grupie pól wyboru należy zdefiniować typ prowadzonej działalności. Dostępne są pola wyboru: Handlowa, Produkcyjna i Usługowa. Można zaznaczyć więcej niż jedno pole.

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji należy wybrać przycisk Utwórz, który uruchomi tworze-nie struktury bazy danych firmy. Po zakończeniu tego etapu pojawi się okno z komunikatami o wykonaniu wykorzystywanych procedur.

 

Po zamknięciu okna komunikatów pojawi się okno Podaj numer seryjny, w którym należy wprowadzić nu-mer seryjny dostarczony przez producenta wraz z programem. Wprowadzony numer jest wraz z nazwą firmy i numerem NIP podstawą do wygenerowania kodu niezbędnego do rejestracji i aktywacji programu.

podaj numer seryjny

Po wybraniu przycisku OK. zakończony zostanie proces tworzenia firmy otworzy się okno dialogu Genero-wanie planu kont. Należy sprawdzić poprawność wprowadzonych w poprzednim kroku danych, wykorzy-stywanych do definiowania planu kont. Jeżeli są prawidłowe, przyciskiem Generuj należy uruchomić tworze-nie struktury planu kont.

 

 

 

 

 

 

 

Nasze marki:

ras logo

symfonia logo