Wykaz aktualnych programów i zmian jakie w nich zostały wprowadzone znajdziesz w tabeli poniżej: 

Nazwa programuWersjaOpis
Sage Symfonia Start 2.0  
Mała Księgowość  2019

 Anonimizacja danych (RODO)

Od 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych z 24 maja 2016 roku (w skrócie RODO). W związku z tym w programie dodano raport umożliwiający całkowitą anonimizację danych kontrahentów, osób kontaktowych, pracowników oraz właścicieli.

Raport Anonimizacja danych uruchamiany jest z kartoteki Raporty (Ctrl+8), z katalogu System > Pomocnicze.

Anonimizacja oznacza zmianę danych kontrahenta tak, aby nie dało się go rozpoznać. Podstawowe dane takie jak nazwa kontrahenta, imię i nazwisko, NIP są nadpisywane, a pozostałe dane są kasowane. Operacja usuwa dane kontrahentów również na dokumentach bieżących oraz nierozliczonych. Przed przystąpieniem do anonimizacji danych zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa

Faktura 2.0 2019 

Anonimizacja danych (RODO)

Od 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych z 24 maja 2016 roku (w skrócie RODO). W związku z tym w programie dodano raport umożliwiający całkowitą anonimizację danych kontrahentów, osób kontaktowych, pracowników oraz odbiorców dokumentów.

Raport Anonimizacja danych uruchamiany jest .

Anonimizacja oznacza zmianę danych kontrahenta tak, aby nie dało się go rozpoznać. Podstawowe dane takie jak nazwa kontrahenta, imię i nazwisko, NIP są nadpisywane, a pozostałe dane są kasowane. Operacja usuwa dane kontrahentów również na dokumentach bieżących oraz nierozliczonych. Przed przystąpieniem do anonimizacji danych zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa.

Inne zmiany:

Naprawiono operację Zmiana cen wybranych towarów.

Naprawiono obsługę synchronizacji z FK kontrahentów posiadających taki sam numer REGON.

Naprawiono integrację z FK kontrahentów z kraju innego niż Polska.

Usunięto błąd naliczenia VAT dla kolejnej korekty faktury zaliczkowej.

Naprawiono funkcję uaktualniającą status kontrahenta w VAT, po jego weryfikacji.

Usunięto przypadki błędnego import z GUS ulicy i miejscowości poczty.

Naprawiono przeliczanie wartości w walucie na PLN przy imporcie dokumentu walutowego za pomocą funkcji IORec. 

Handel 2.0

2019 

Anonimizacja danych (RODO)

Od 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych z 24 maja 2016 roku (w skrócie RODO). W związku z tym w programie dodano raport umożliwiający całkowitą anonimizację danych kontrahentów, osób kontaktowych, pracowników oraz odbiorców dokumentów.

Raport Anonimizacja danych uruchamiany jest w kartoteki raportów z katalogu System > Pomocnicze.

Anonimizacja oznacza zmianę danych kontrahenta tak, aby nie dało się go rozpoznać. Podstawowe dane takie jak nazwa kontrahenta, imię i nazwisko, NIP są nadpisywane, a pozostałe dane są kasowane. Operacja usuwa dane kontrahentów również na dokumentach bieżących oraz nierozliczonych. Przed przystąpieniem do anonimizacji danych zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa.

Inne zmiany:

Naprawiono operację Zmiana cen wybranych towarów.

Usunięto błąd naliczenia VAT dla kolejnej korekty faktury zaliczkowej.

Naprawiono funkcję uaktualniającą status kontrahenta w VAT, po jego weryfikacji.

Raport JPK_MAG, w przypadku nie wprowadzenia kontrahenta na dokumentach WZ do paragonów, zamiast pustej wartości wykaże wartość BRAK.

Usunięto przypadki błędnego import z GUS ulicy i miejscowości poczty.

Naprawiono przeliczanie wartości w walucie na PLN przy imporcie dokumentu walutowego za pomocą funkcji IORec. 

e-Dokumenty 2019.a Program został dostosowany do współpracy z najnowszym oprogramowaniem Sage. 
e-Deklaracje 2019.a 

Program został dostosowany do współpracy z najnowszym oprogramowaniem Sage.

     
Sage Symfonia 2.0  
Handel Sprzedaż i Magazyn 2019.b 

Mechanizm podzielonej płatności

Dodano możliwość przygotowania pojedynczych przelewów VAT z mechanizmem, rozdzielającym podatek VAT i wartość netto na oddzielne rachunki bankowe. Funkcjonalność dotyczy wyłączenie przelewów złotówkowych.

Przelewy elektroniczne zlecane z okna płatności (polecenie Operacje > Zleć e-przelew) będą umożliwiały przygotowanie przelewu z mechanizmem podzielonej płatności.

oz_09

 

Na oknie polecenia przelewu krajowego dodano opcję Podzielona płatność włączającą dla przelewu mechanizm podzielonej płatności. Przelewy takie mają dodatkowe pola:

Kwota VAT – kwota podatku VAT wynikająca z faktury,

NIP – numer NIP identyfikujący dostawcę / usługodawcę,

Numer faktury – numer faktury w związku z którą wykonywana jest płatność.

Do ustawień rejestrów pieniężnych dodano opcję Rachunek VAT. Opcję należy zaznaczyć dla rejestrów, na których rejestrowane są płatności VAT w związku z przelewami wykorzystującymi mechanizm podzielonej płatności. Taki rejestr nie będzie dostępny przy zlecaniu przelewów.

W celu wsparcia rejestracji i obsługi przelewów z mechanizmem podzielonej płatności dodano:

dwa nowe predefiniowane typy dokumentów: PP- (Podzielona płatność - obciążenie) oraz PP+ (Podzielona płatność - uznanie).

dwa nowe predefiniowane schematy księgowań: PP- (Podzielona płatność - obciążenie) oraz PP+ (Podzielona płatność - uznanie).

rejestr pieniężny VAT PP (z przypisanymi nowymi typami dokumentów). 

Finanse i Księgowość 2019.a 

Mechanizm podzielonej płatności

Dodano możliwość przygotowania pojedynczych przelewów VAT z mechanizmem, rozdzielającym podatek VAT i wartość netto na oddzielne rachunki bankowe. Funkcjonalność dotyczy wyłączenie przelewów złotówkowych.

Na oknie e-Przelew dodano parametr Mechanizm podzielonej płatności uaktywniający dodatkowe pola wymagane dla przelewów z VAT (z mechanizmem podzielonej płatności):

Kwota VAT – kwota podatku VAT wynikająca z faktury,

NIP –  numer NIP identyfikujący dostawcę / usługodawcę,

Numer faktury – numer faktury w związku z którą wykonywana jest płatność.

Na liście rozrachunków w kolumnie e-P, przelewy z mechanizmem podzielonej płatności oznaczane będą ikoną ico_e_P_02. Kliknięcie w ikonę otwiera okno szczegółów przelewu bankowego.

Zlecanie przelewów - wprowadzanie dokumentów do bufora

Dostępny na oknie zlecania przelewu parametr Wprowadź dokument do bufora będzie domyślnie nieaktywny (wyszarzony).

oz_01

Dodano raport Raporty > Własne > Parametry zlecania przelewów umożliwiający ustawienie aktywności parametru.

 Wydruk rejestrów - Zakupu, Importu

Do ustawień wydruku rejestrów Zakupu oraz Importu dodano:

przed uwzgl.proporcji - kwoty nie są przeliczane przez proporcję zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną typu C,

po uwzgl.proporcji - na wydruku wszystkie kwoty zarejestrowane na zakup typu C prezentowane są po przeliczeniu przez proporcję,

przed i po uwględ.proporcji - na wydruku prezentujemy obie kwoty.

Inne zmiany

Naprawiono ustawianie kursora na numerze konta po kliknięciu na pozycję na liście w Zapisach na koncie i otwarciu okno uzupełniania dokumentu.

Rozwiązano problem podwójnego wyświetlania na liście dodanej firmy.

Rozwiązano problem przypadków zniknięcia pola Kraj podczas synchronizacji danych kontrahenta z GUS.

Rozwiązano problem błędnej informacji o braku rozrachunków do automatycznie generowanych dokumentów różnic kursowych.

Rozwiązano problem z wydrukiem rejestru VAT oraz zestawienia rejestrów, gdy stawka VAT nie była liczbą całkowitą. 

Analizy Finansowe    
Środki Trwałe  2018

Klasyfikacja Środków Trwałych

W programie dodano funkcję zmiany Klasyfikacji Środków Trwałych na obowiązującą od 2018, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) – Dz.U. z 2016 r., poz. 1864.

Na oknie klasyfikacji środków trwałych dodano przycisk btn_ustaw otwierający dialog wyboru klasyfikacji środków trwałych: KŚT 2010 (obowiązująca do końca 2017 roku) lub KŚT 2016 (obowiązująca od 2018 roku).

Zmianę KŚT wspierają dwa nowe raporty:

Zmiana Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) - automatyzuje zmianę numerów KŚT dla środków trwałych.

Zmiana KŚT 2016 - informacja zbiorcza - wyświetla zestawienie z informacjami o zmianach w klasyfikacji środków trwałych.

Zakładane i konwertowane bazy będą miały ustawioną nową klasyfikację środków trwałych (KŚT 2016). 

e-Deklaracje  2019.a

Program został dostosowany do współpracy z najnowszym oprogramowaniem Sage.

e-Dokumenty  2019.a

Program został dostosowany do współpracy z najnowszym oprogramowaniem Sage.

     
Sage Symfonia ERP  
Kadry i Płace One Payroll 2019.a

 

Raport - Zgody pracownicze

Dodano nowy raport przygotowujący dokumenty zgody pracowniczej. Raport jest dostępny niezależnie od posiadanej licencji ale wykonanie zbiorczego exportu do pliku oraz wysyłka zabezpieczonego e-mail wymaga posiadania licencji Wysyłanie zabezpieczonych e-maili.

Dla obsługi przygotowywanego wydruku dodano nowe słowniki rodzaj zgody pracowniczej oraz cel zgody pracowniczej. Użytkownik może je uzupełnić o własne elementy.

Druki zgód pracowniczych można przygotować również bez uzupełnionych danych pracowników (zaznaczając w ustawieniach raportu opcję Drukuj bez danych osobowych).

Pakiety pracownicze

Dodano funkcjonalność umożliwiającą rozliczanie ubezpieczeń oraz pakietów medycznych i sportowych dla pracowników oraz członków ich rodzin. Funkcjonalność stanowi część pakietu funkcji dodatkowych Premium Pack i jest dostępna w zależności od posiadanej licencji.

Dla pracowników i firmy w katalogu Wynagrodzenia dodano zestaw kadrowy Dodatkowe ubezpieczenia i pakiety. Znajdują się w nim nowe elementy związane z rejestracją finansowania:

 

Do grupy zdarzeń 6 Wynagrodzenia dodano zdarzenia obsługujące rejestrację poszczególnych pakietów pracowniczych:

 

Pakiet medyczny,

Pakiet sportowy,

Polisa ubezpieczeniowa za pracownika.

 

Do grupy zdarzeń 5 Rozliczenia > 02 Rozliczenie potrąceń od netto dodano zdarzenie Potrącenie za ubezpieczenie NNW.

Rozliczenie potrąceń bez założonego okresu

Dodano mechanizm umożliwiający rozliczenie potrąceń dla przyszłych zdarzeń bez założonego okresu.

Dotyczy to sytuacji, gdy do kalendarza pracownika wstawione są zdarzenia z datami wykraczającymi poza aktualnie istniejące w programie okresy.

Dla elementów związanych z rozliczeniem zasiłku lub urlopu dodany został atrybut przelicz wartość przy zakładaniu okresu. Atrybut ten jest domyślnie zaznaczony dla następujących elementów:

Rozliczenie zasiłku,

Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem,

Rozliczenie podstaw składek z tytułu urlopu wychowawczego,

Rozliczenie urlopu,

Rozliczenie urlopu wypoczynkowego,

Rozliczenie urlopu pracownika tymczasowego,

Rozliczenie urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem.

Przykład

W bazie istnieją okresy płacowe do miesiąca czerwca 2018 roku włącznie. Brak okresów na lipiec i kolejne miesiące. Do kalendarza pracownika zostało wstawione zdarzenie Choroba na okres od 2018‑06‑22 do 2018‑09‑19.

Dotychczas w takiej sytuacji użytkownik po utworzeniu nowego okresu płacowego w celu uzyskania prawidłowych wartości na płacach, musiał przeliczyć rozliczenie zasiłku w celu wygenerowania potrąceń związanych z rozliczeniem zasiłku.

W obecnej wersji takie postępowanie już nie jest konieczne, gdyż wraz z założeniem nowego okresu płacowego automatycznie przeliczają się potrącenia dla zdarzeń, które zostały wstawione w sytuacji, gdy w bazie nie zostały jeszcze utworzone odpowiednie okresy dla ich rozliczenia.

E-Teczka

Wprowadzono do e-teczki bardziej ogólne typy dokumentów. Dodano do e-Teczki typ dokumentów:

Teczka A – inne,

Teczka B – inne,

Teczka C – inne.

Dodano również do e-Teczki typ dokumentów: Zgody pracownika

Opcja wyszukaj w oknie Lista firm

W sytuacji gdy na oknie Lista firm jest dostępnych więcej niż dziesięć firm, pojawia się pole z opcją wyszukiwania, które pozwala na szybkie wyszukanie dowolnej firmy z listy. Widoczność pola jest zależna od liczby firm na liście. Jeżeli lista dostępnych firm jest mniejsza niż dziesięć, pole szybkiego wyszukiwania jest automatycznie ukrywane. W takiej sytuacji opcję wyszukiwania można wywołać na żądanie za pomocą skrótu Ctrl+F.

Menu Administracja

Zmieniono układ opcji w menu Administracja.

 

Słowniki sortowanie elementów alfabetycznie

Elementy słowników na rozwijanych listach będą sortowane alfabetycznie. Alfabetyczne sortowanie działa zarówno na danych kadrowych jak i na danych płacowych umieszczonych w parametrze systemu wynagrodzeń.

Kalendarz na 2019

W kalendarzu zostały zaznaczone święta na rok 2019.

Poprawa wydajności dla dużych baz danych

Wprowadzono serię poprawek wydajnościowych dedykowanych dla baz danych zawierających duże ilości danych o pracownikach.

Ograniczono ilość przeliczanych danych w zamkniętych okresach związanych z elementami:

Rozliczenie urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem,

Rozliczanie podstaw składek z tytułu urlopu wychowawczego,

Rozliczenie czasu pracy/godziny nadliczbowe.

Zoptymalizowano sposób wyliczania wartości elementu Liczba ubezpieczonych (wg. ZUS) podczas operacji naliczania/zamykania okresu dla firmy.

Zoptymalizowano etap obsługa pracowników bez systemu wynagrodzeń podczas zamykania okresu.

Zoptymalizowano procedury SQL wykonywane podczas realizacji raportu Dane do sprawozdań GUS.

W okresach korekt zredukowano liczbę przeliczanych elementów w przypadku pracowników z rozliczeniami potrąceń od netto w okresie podstawowym.

Zauważalna poprawa wydajności operacji na pracownikach etatowych, których dane ewidencjonowane są w programie powyżej 3 lat.”

Edytor raportów DevExpress

W kartotece Raporty dodano nowy przycisk REPX. Jest to kreator raportów DevExpress, dzięki, któremu można tworzyć nowe raporty. Funkcjonalność jest dostępna w zależności od posiadanej licencji.

Anonimizacja danych osobowych (RODO)

Dodano komunikat informujący o procesie anonimizacji i możliwości sprawdzenia statusu na oknie zleconych anonimizacji, który jest wyświetlany podczas zlecenia anonimizacji z listy pracowników.

Poprawiono usuwanie zanonimizowanych pracowników z systemu danych wspólnych.

Inne zmiany

Usunięto błąd związany ze zbiorczą realizacją zdarzeń urlopów wypoczynkowych w sytuacji, gdy są wstawione do kalendarza zdarzenia mają niezrealizowane akcje warunkowe związane z rozliczeniem urlopu.

Usunięto błąd powodujący pojawienie się dodatkowych pracowników w okresie korekt, gdy z firmą pracuje wielu użytkowników.

Polecenia Zablokuj kalendarze / Odblokuj kalendarze menu kontekstowego okresów będą dostępne również dla okresów korygujących.

Usunięto błąd związany z pobieraniem nieprawidłowych danych do raportów Zaświadczenie ZUS Z-3 oraz Zaświadczenie ZUS Z-3 - uproszczone dla pracownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego a choroby w ciągłości występują od roku poprzedniego.

W raporcie Zaświadczenie ZUS Z-3 oraz Zaświadczenie ZUS Z-3 - uproszczone poprawiono sposób prezentowania danych dotyczących niezdolności do pracy.

Usunięto błąd związany z wyświetlaniem nieprawidłowych informacji w raporcie Zaświadczenie o zarobkach wykonywanym z opcją Data zawarcia umowy określana na podstawie – ciągłości zatrudnienia, w sytuacji, gdy pracownik w umowie ma wprowadzony aneks do umowy z przyszłą datą.

Do składnika wynagrodzenia Ekwiwalent za urlop przypisano klasę 15 Wchodzi do podstawy wymiaru miesięcznej ulgi podatkowej.

Poprawiono wykonywanie raportu Lista płac z okna Wzorce z sekcji Pracownicy - osoby wykazują się wg. kolejności alfabetycznej.

Zablokowano dodawanie do zestawu Umowy cywilnoprawne (Kartoteki/Zestawy elementów/Pracownik-definicje/Umowy cywilnoprawne) elementów z kategorii m.in. Naliczenia, co powodowało w określonych sytuacjach zamykanie aplikacji.

 

 

 

 

.

Nasze marki:

ras logo

symfonia logo

office logo abilogo