Wykaz aktualnych programów i zmian jakie w nich zostały wprowadzone znajdziesz w tabeli poniżej: 

Nazwa programuWersjaOpis
Sage Symfonia Start 2.0  
Mała Księgowość  2020.a

Główne zmiany

  • Ulga dla podatnika do 26 roku życia
  • Dla wynagrodzeń rejestrowanych od 1 sierpnia 2019 dostępne jest dodatkowe pole oznaczające przysługującą ulgę dla podatnika do 26 roku życia.
  • Pole Ulga do 26 roku życia znajduje się na oknie Wynagrodzenie. Gdy zaznaczone, z prawej strony prezentowana jest suma przychodów, dla których w tym roku zastosowana została ulga.
  • Do ustawień podatkowych Skala podatkowa dodano parametr Ulga dla podatnika do 26 roku życia definiujący maksymalną kwotę ulgi. Program będzie informował o przekroczeniu progu dla ulgi.
  • JPK VAT
  • Zaktualizowano obsługę nowego certyfikatu przy wysyłce JPK VAT

Faktura 2.0 2020 

Raporty JPK_FA są w wersji JPK_FA (2).

Na wydruku zamowienia obcego w walucie ze satwka VAT 23% poprawiono prezentowanie kwoty do zaplaty jako brutto.

Usunięto przypadek błednego wykazywania kwot Netto i VAT przy kolejnych korektach, skorygowanej wczesniej faktury zaliczkowej do kontaktu.

Handel 2.0

2020 

Raporty JPK_FA będą przygotowane w formacie JPK_FA (2).

Na wydruku zamowienia obcego w walucie ze satwka VAT 23% poprawiono prezentowanie kwoty do zaplaty jako brutto.

Zablokowano mozliwość wystawienia korekty dokumentu magazynowego z data wczesniejszą niz dokument korygowany.

Usunięto przypadek błednego wykazywania kwot Netto i VAT przy kolejnych korektach, skorygowanej wczesniej faktury zaliczkowej do kontaktu.

e-Dokumenty 2020 Program został dostosowany do współpracy z najnowszym oprogramowaniem Sage. 
e-Deklaracje 2020

Zaktuaizowano obsługę wysyłki deklaracji w wersji JPK_FA (2)

     
Sage Symfonia 2.0  
Handel Sprzedaż i Magazyn 2020

Raporty JPK_FA będą przygotowane w formacie JPK_FA (2).

Na wydruku zamowienia obcego w walucie ze satwka VAT 23% poprawiono prezentowanie kwoty do zaplaty jako brutto.

Zablokowano mozliwość wystawienia korekty dokumentu magazynowego z data wczesniejszą niz dokument korygowany.

Usunięto przypadek błednego wykazywania kwot Netto i VAT przy kolejnych korektach, skorygowanej wczesniej faktury zaliczkowej do kontaktu.

Finanse i Księgowość 2020

Dla operacji księgowania zaznaczonych dokumentów dodano mozliwość wyboru czy wykonania będzie weryfikacja zgodności danych kontahenta na dokumencie z danymi w kartotece kontahenta.

Wyłączenie kontroli pozytywnie wpływa na szybkośc operacji.

Naprawiono wykazywanie na raporcie JPK_WB wartości zapisów w zł z kont nie walutowych, w przypadkach, gdy znajdują się na nich również zapisy w walucie PLN.

Dla rejestru Zakup NP VAT umożliwiono wybór dekretacji D (VAT w dodatkowy dekret), 75 (75% kosztów uzyskania) i 20 (20% kosztów uzyskania).

Usunięto problem powodujący niepoprawne przeliczenie kwoty VAT, po powrocie do rejestru VAT, gdy użyta była funkcja Podziel rejestr.

Naprawiono uwzględnianie na JPK_VAT oraz VAT-7, dokumentów zaimportowanych z programów handlowych, wystawionych metodą kasową.

Sage 50c 2020

Dodano raport Historia zmian w programie umożliwiający przeglądanie zmian wykonywanych przez użytkowników.

Raport dostępny jest z okna Raporty > Własne > Historia zmian w programie.

Wykresy i arkusze analityczne

W panelu Wskaźniki dodano grupę predefiniowanych Wykresów prezentujących zestawienia Obrotów, Rozrachunków, Rejestrów VAT, Wiekowania, Zapisów.

Wykresy dostępne są również z okna listy rozrachunków.

Po wygenerowaniu przez użytkownika, wykresy umożliwiają dostosowanie ich prezentacji graficznej (typ wykresu, kolory, opis) oraz wybór prezentowanych danych z tabeli przestawnej.

Dane każdego wykresu można również wyświetlić w formie edytowalnego arkusza kalkulacyjnego.

Dodane został dwa prawa związane z dostępem do wykresów:

Wykonywanie wykresów – umożliwia przygotowywanie wykresów.

Zarządzanie wykresami – umożliwia zarządzanie dostępnością wykresów.

Ograniczenia dostępu do danych na poszczególnych stanowiskach realizowane są poprzez system uprawnień do danych i obszarów.

Sprawozdania finansowe (JPK SF)

Dodano walidację poprawności formatu danych wprowadzanych do pól.

Przygotowywanie deklaracji będzie możliwe również bez dostępu do internetu.

Poprawiono mechanizm dodawania pozycji dodatkowych.

Do ustawień przygotowywanego sprawozdania dodano:

omożliwość wyboru czy sprawozdanie składane będzie do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) czy KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Wybór wpływa na uzupełniane na sprawozdaniu dane identyfikujące KRS/NIP i ich walidację.

opole Nie pokazuj i nie zapisuj zerowych wartości dla kolumny "Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy", gdy zaznaczone na sporządzanym sprawozdaniu dostępna będzie kolumna umożliwiająca wprowadzenie przekształconych danych porównawczych. Domyślnie sprawozdanie nie wykazuje tych danych.

Dodano możliwość wyboru i przygotowania sprawozdania dla jednostki typu Emitent.

Na oknie listy sprawozdań dodano pole Ilość widoczna na liście umożliwiające określenie ile ostatnich sprawozdań jest wyświetlanych (maksymalnie 500).

Dla operacji księgowania zaznaczonych dokumentów dodano możliwość wyboru czy wykonywana będzie weryfikacja zgodności danych kontrahenta na dokumencie z danymi w kartotece kontrahentów.

Dodano raport Rozliczenia międzyokresowe kosztów rozszerzający standardową funkcjonalność o możliwość tworzenia planów rozliczeń kosztów, a następnie aktywowania kosztów w okresach zgodnie z przyjętym planem. Podstawą do rozliczania kosztów jest plan rozliczeń, generowany przez program na podstawie parametrów podanych przez użytkownika. Ten plan można modyfikować dodając lub usuwając okresy, modyfikując kwoty poszczególnych rat. W trybie przeglądania planu widać, które raty zostały już rozliczone, jaki jest bilans otwarcia na początek roku oraz ile zostało do rozliczenia.

Raport dostępny jest z okna Raporty > Dokumenty > Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów.

Analizy Finansowe    
Środki Trwałe  2019

Samochody używane do celów mieszanych

Dodano obsługę ewidencji i amortyzacji środków objętych limitem kosztów uzyskania przychodów, samochodów osobowych używanych do celów mieszanych:

150.000 samochody spalinowe i hybrydowe

225.000 samochody elektryczne

 

Koszty eksploatacji

Do dialogu Koszty eksploatacji (okno Środek trwały > Inne oraz dialog Koszty w centrum) dodano pole Koszty podatkowe NKUP. Przycisk 25% automatycznie przeliczy i wprowadzi 25% z kwoty kosztów podatkowych NKUP.

Koszty podatkowe NKUP będą również prezentowane na podglądzie operacji Wpisanie kosztów eksploatacji.

Mechanizm pilnujący sumy kwot ulepszeń w roku działalności będzie sprawdzał przekroczenie kwoty 10000 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty będzie można zwiększyć wartość środka o sumę kwot ulepszeń.

Szablony księgowania

Dodano definicję szablonu księgowania: Zapłać ratę - leasing samoch. os. z użytkiem prywatnym (koszty, ubezp. i NKUP). Szablon uzupełnia księgowanie leasingu operacyjnego dla samochodów z użytkowaniem prywatnym. 

Zmiana kwoty NKUP

Dialog Zmiana zaliczenia amortyzacji do KUP/NKUP umożliwi podanie kwoty stanowiącej limit kosztów uzyskania przychodu.

Umowy LWD

Dla umów Leasingu dodano możliwość wyboru dodatkowych rodzajów umów:

•Operacyjny dla samochodu z użytkiem prywatnym

•Operacyjny dla samochodu elektrycznego z użytkiem prywatnym

Raty dla tych rodzajów umów umożliwiają wprowadzenie kwot kosztów oraz ubezpieczenia.

W ustawieniach raportu Umowy LWD - koszty dodano opcje:

Dla leasingu samochodów osobowych pokaż koszty i ubezpieczenie,

Dla leasingu samochodów osobowych pokaż NKUP.

W ustawieniach raportu Umowy LWD dodano opcję Dla leasingu samochodów osobowych pokaż koszty i ubezpieczenie. 

e-Deklaracje  2020

Zaktualizowano obsługe wysyłki deklaracji JPK_FA w wersji 2.

e-Dokumenty  2020

Program został dostosowany do współpracy z najnowszym oprogramowaniem Sage.

     
Sage Symfonia ERP  
Kadry i Płace One Payroll 2020

 

Dodano obsługę rozliczania w wynagrodzeniu pracownika wpłat odprowadzanych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

W danych kadrowych firmy w zestawie Programy Emerytalne > Pracowniczy Plan Kapitałowy PPK dodano nowy element kadrowy PPK % wpłat podstawowych.

W danych kadrowych pracownika dodano zestawy:

Programy Emerytalne,

Pracowniczy Plan Kapitałowy PPK.

Do obsługi PPK w katalogu Programy emerytalne > PPK przygotowane zostały zdarzenia:

PPK przystąpienie – rejestruje rozpoczęcie naliczania wpłat na rzecz PPK.

PPK rezygnacja – przerywa naliczanie wpłat na rzecz PPK od miesiąca rejestracji zdarzenia włącznie.

PPK wznowienie – powoduje wznowienie (po rezygnacji) naliczania wpłat na rzecz PPK. Wznowienie następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrowano wznowienie.

PPK wznowienie po 4 latach – rejestruje wznowienie naliczania wpłat na rzecz PPK następujące po upływie 4 lat od rezygnacji.

PPK zmiana – rejestruje zmianę parametrów wpłat na rzecz PPK.

PPK zwrot wpłat – rejestruje zwrot pobranej z wynagrodzenia wpłaty na rzecz PPK w innym okresie rozliczeniowym, bez konieczności zakładania procesu korekty.

 

Umowy cywilnoprawne obsługiwane są tymi samymi zdarzeniami, wzorcami i elementami co umowy o pracę.

Rozliczenia umów cywilnoprawnych realizowane są według stanu na dzień ich realizacji. Oznacza to, że po rozliczeniu umowy, wszelkie zmiany (przystąpienie, rezygnacja, itp.) w PPK mogące mieć wpływ na rozliczoną umowę nie będą uwzględniane.

Zaktualizowano zestawy kadrowe zgrupowane dla umów cywilnoprawnych o atrybuty dotyczące rozliczenia PPK. Aktualizacja powoduje nadpisanie istniejących modyfikacji tych zestawów. Może mieć to wpływ na funkcjonowanie rozwiązań indywidualnych w tym obszarze. Więcej informacji w Centrum Wiedzy Sage >>

W oknie pracownicy w elemencie Pokaż więcej elementów kadrowych dodano nowy zestaw PPK uczestnika prezentujący status oraz informacje o obowiązujących wartościach dla wpłat do PPK.

 

Zestaw można wykorzystać podczas wykonywania raportu Dane kadrowe pracowników.

 

Dodano obsługę rozliczania w wynagrodzeniu pracownika procentowych lub kwotowych składek odprowadzanych w ramach pracowniczego programu emerytalnego (PPE).

Na potrzeby obsługi PPE dodany został zestaw danych kadrowych Programy emerytalne \ Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) z elementami:

Kwota składki podstawowej PPE,

Kwota składki dodatkowej PPE,

Procent składki podstawowej PPE.

 

Do katalogu Programy emerytalne dodane zostały zdarzenia obsługujące rejestrację i rozliczanie PPE:

Składka podstawowa PPE (kwotowo),

Składka podstawowa PPE (procentowo),

Składka dodatkowa PPE.

Zdarzenia przypisują pracowników do odpowiadających im wzorców.

W przypadku składki podstawowej PPE program nie pilnuje czy nie przekracza ona 7% wynagrodzenia brutto. 

W przypadku składki dodatkowej PPE program nie pilnuje przekroczenia maksymalnej rocznej kwoty.

Składka podstawowa PPE (kwotowo) oraz Składka dodatkowa PPE jest rozliczana tylko w okresach podstawowych.

Rozliczanie Składki podstawowej PPE (procentowo) zostało ustawione w okresach pomocniczych: Premia uznaniowa, Premie, Prowizja I, Prowizja II, Prowizja III, Nadgodziny, Ekwiwalent za urlop,  Nagrody, Trzynastka, Ryczałt samochodowy.

 

Świadectwo pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej raport Świadectwo Pracy domyślnie nie będzie prezentował imion rodziców. W ustawieniach raportu pozostawiono pole wyboru Drukuj imiona rodziców umożliwiające włączenie prezentacji imion rodziców.

Usunięto wykazywanie numeru NIP, zamiast tego wykazywany będzie numer PKD.

Dodano wzór dokumentu z informacją do świadectwa pracy na temat terminu przechowywania akt osobowych dla osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019. Wybrane przez użytkowników w Sage Customer Voice

e-Teczka

W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2019 zmianą w zakresie powadzenia dokumentacji pracowniczej pozwalającą na prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika w wybranej przez siebie formie papierowej lub elektronicznej zaktualizowano części teczki wg nowych przepisów: A, B, C, D. Zakres przechowywanych danych w częściach A, B i C uległ nieznacznej zmianie. Nowością jest dodanie części D, w której należy przechowywać dokumenty związane z odpowiedzialnością materialną i ewidencją kar pracowników.

Zmieniono sposób prezentacji danych w e-teczce.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://pomoc.sage.com.pl/Help/kd/ERP/2020/31245

.

Nasze marki:

ras logo

symfonia logo

office logo abilogo