Wykaz aktualnych programów i zmian jakie w nich zostały wprowadzone znajdziesz w tabeli poniżej: 

Nazwa programuWersjaOpis
Sage Symfonia Start 2.0  
Mała Księgowość  2020.3

Deklaracje VAT-UE, VAT-UEK

Zaktualizowano obsługę obowiązujących od 1 lipca formularzy deklaracji VAT-UE(5), VAT-UEK(5).

Inne zmiany:

• Przy wyborze deklaracji dla raportu JPK_V7 będą podpowiadały się te deklaracje które odpowiadają aktualnie wybranym ustawieniom raportu (rodzaj deklaracji, z buforem, bez bufora).

• Naprawiono przechodzenie między polami formularza klawiszem Enter podczas wprowadzania dokumentu.

• Usunięto błąd podczas wykonywania zestawienia Sprzedaż za okres powodujący zamknięcie programu.

• Import usług z UK od kontrahenta bez numerów NIP UE wykazywany będzie na deklaracji VAT-7 w pozycji 29 i 30.

• Dla deklaracji PIT-36 naprawiono zapisywanie wartości pola 292 do pliku XML i podgląd jej w e-deklaracji.  

Faktura 2.0 2020.3 

Dodanie grup towarowych GTU.

Szczegółowy opis znajdu się TU

Handel 2.0

2020.3 

Dodanie grup towarowych GTU.

Szczegółowy opis znajduje się TU

e-Dokumenty 2020 Program został dostosowany do współpracy z najnowszym oprogramowaniem Sage. 
e-Deklaracje 2020

Zaktuaizowano obsługę wysyłki deklaracji w wersji JPK_FA (2)

     
Sage Symfonia 2.0  
Handel Sprzedaż i Magazyn 2020.3

Dodanie grup towarowych GTU.

Szczególowy opis znajduje się TU 

Sage 50c 2021

Ulga na złe długi

Korekty generowane będą z datą i numerem korygowanego dokumentu.

Umożliwiono obsługę ulgi na złe długi, gdy korekta zmniejszająca wystawiana jest z data późniejszą niż okres, w którym upłynęło 90 dni od terminu płatności.

Prognoza przeszacowania walut - wycena bilansowa odwracalna

Do okna Prognoza przeszacowania walut dodano pole Dokonaj wyceny bilansowej odwracalnej. Gdy pole jest zaznaczone dokument wystawiany jest wraz z jego odwróconą formą.

Atrybuty JPK_V7

Na oknie Przeglądanie VAT dodano możliwość grupowej zmiany atrybutów i grup towarowych na potrzeby JPK_V7.

Dodano nowe przyciski:

JPK_V7 dok. – obsługuje zmianę atrybutów dokumentów JPK_V7,

JPK_V7 rej. – obsługuje zmianę grup towarowych (GTU).

Modyfikacje atrybutów JPK_V7 rejestrowane będą w Historii zmian programu.

Przyciski rozwijają menu z dwoma pleceniami Nadaj atrybuty i Usuń atrybuty. Otwierają one okno w którym należy zaznaczyć atrybuty, które chcesz, aby zostały dodane/usunięte z wybranych z listy zapisów w rejestrach VAT.

Informacja o atrybutach dokumentów i grupach towarowych prezentowana jest w nowych kolumnach JPK_V7 dok. oraz JPK_V7 rej.

Więcej zmian znjaduje się TU. 

Analizy Finansowe    
Środki Trwałe 50C  2021

Środki Trwałe w wersji 50C są integralną częścią programu Księgowego Sage

e-Deklaracje  2020

Zaktualizowano obsługe wysyłki deklaracji JPK_FA w wersji 2.

e-Dokumenty  2020

Program został dostosowany do współpracy z najnowszym oprogramowaniem Sage.

     
Sage Symfonia ERP  
Kadry i Płace One Payroll 2020.5

Od wersji 2020.5 program Sage Kadry i Płace One Payroll nazywa się Sage Symfonia Kadry i Płace.

Dodawanie i zatrudnianie pracownika

Dodano kreator umożliwiający wygodniejsze przeprowadzenie procesu dodawania i zatrudniania nowego pracownika. Kreator obsługuje zatrudnianie pracownika na umowę o pracę.

Na oknie Pracownicy dodano przycisk szybkiego dostępu Zatrudnij pracownika.

Proces wprowadzania danych i zatrudniania pracownika może być zapisany i przerwany w dowolnym momencie przyciskiem Zapisz i zamknij. Na oknie Pracownicy osoby, dla których proces zatrudniania nie został zakończony oznaczeni są:

ico_kip_zatrNazwisko Imię – pracownik niezatrudniony.

ico_kip_zatr_01Nazwisko Imię – pracownik zatrudniony.

Dla takich pracowników można ponownie otworzyć kreator zatrudniania za pomocą polecenia Kontynuuj zatrudnianie w menu kontekstowym pracownika lub menu przycisku Zatrudnij pracownika.

Do listy statusów pracowników dodano W trakcie zatrudniania. Wybór tego statusu wyświetli pracowników których proces kreatora zatrudniania nie został zakończony.

Zarządzanie PPK

Umożliwiono naliczanie dodatkowych wpłat PPK w miesiącu złożenia pierwszej deklaracji wpłat dodatkowych UP, UCP.

Do zestawu Pracowniczy plan kapitałowy (PPK) w elemencie PPK uczestnika dodano atrybut: Pierwsza deklaracja wpłaty podstawowej pracownika.

Jeżeli są 2 zmiany PPK w miesiącu gdzie:

pierwsza zmiana jest związana z deklaracją wpłat dodatkowych,

druga zmiana dotyczy np. obniżki % wpłaty podstawowej pracownika,

to dla obu atrybut powinien być ustawiony na TAK.

Jeśli zmiana dotycząca deklaracji wpłaty dodatkowej nie jest chronologicznie pierwsza wtedy tylko ona powinna mieć atrybut ustawiony na TAK.

W przypadku zmian we wpłatach:

wpłaty podstawowe zmieniane są od następnego miesiąca,

wpłaty dodatkowe zmieniane są od bieżącego miesiąca.

Wpłaty - nazwy okresów

Poprawiono prezentację okresów prezentowanych we wpłatach PPK. Zamiast daty 01/03/20 prezentowana będzie nazwa miesiąca i rok: marzec 2020.

Więcej szczegółów znajduje się TU

 

Obszar Handel 2021

Obsługa JPK 

 • Paragony zbiorcze - dodano możliwość wykonania eksportu paragonów dla programu finansowo księgowego w formie dokumentu zbiorczego
 • Anulowane paragony wystawione po dacie 01.10.2020, do których wystawiono fakturę będzie można przesłać do programów finansowo księgowych.
 • Dokumenty zakupowe nie będą rejestrowały informacji o grupie towarowej (GTU) dla JPK_V7.
 • Dodanie informacji do raportów o wypełnionych w dokumentach atrybutach JPK_V7 oraz grupach towarowych (Kontrola faktur sprzedaży, Kontrola faktur sprzedaży z pozycjami).

 Sage Connect 

 • Rozbudowano współpracę z modułem finansowo-księgowym o wymianę dokumentów za pomocą Sage Connect, serwisu internetowego wspierającego wymianę danych między aplikacjami Sage pracującymi w oddzielnych sieciach. Wymiana danych Sage Connect odbywa się za pomocą serwisu Między Firmami.

 Arkusze analityczne 

 • Do grupy wykresów sprzedaży dodano wykres Sprzedaż w czasie (12 miesięcy) - zaliczki.

 Kartoteka płatności – płatności elektroniczne 

 • W kartotece Płatności (nowy widok) dodano oznaczenie dla dokumentów płatności elektronicznych w kolumnie e-płatność.

Contact Manager – import kontaktów 

 • Rozbudowano możliwości importu i eksportu danych z kartoteki kontaktów Contact Managera. Dodano eksport w formacie xls, csv oraz możliwość importu danych z formatów xls i csv.

eBOK 

 • Na pasku menu programu dodano grupę eBOKzawierającą polecenie „Zaloguj się do eBOK”. 

Usunięte błędy: 

 • Naprawiono operację zbiorczego ustawiania wymiarów analitycznych dla wartości bez danych.
 • Naprawiono czyszczenie przypisania dokumentu do aktualnego Rodzajuprzy zmianie przypisania. 
 • Jeśli kontrahent nie ma numeru NIP/działalności, w deklaracji intrastat wywóz w polu IdKontrahentawypełniana będzie wartość NATURAL PERSON.  
 • Umożliwiono wykonanie zestawienia Sprzedaż kontrahentom za okres z uwzględnieniem kontrahentów ze sprzedażą zerową.
 • Zmieniono stosowaną w zgłoszeniach INTRASTAT regułę DATna DPU (zgodnie z Incoterms 2020). 
 • W nowym widoku kartoteki towarów naprawiono wyszukiwanie w kodzie kontrahenta, jeśli jest dłuższy niż 97 znaków.
 • Adres e-mailoraz Telefon1 kontrahenta będą aktualizowane przy synchronizacji z GUS tylko jeśli nie zostały wypełnione. 
 • Na wydruku dokumentu korekty WDT w stopce VAT naprawiono wykazywanie kwoty netto i brutto.
 • Rozwiązano problem komunikatu błędu „The multi-part identifier"vKh.guid" could not be bound” podczas generowanie zestawień.
 • Rozwiązano problem braku uprawnień przy operacji wystawiania zlecenia produkcyjnego z wykorzystaniem obiektu BZlecenie.
 • Naprawiono uruchamianie programu z wiersza poleceń z wykonaniem raportu.
 • Naprawiono wykazywanie wartości przed i po korekcie na wydruku Przychód wewnętrzny - korekta.
 • Naprawiono wykazywanie w kartotece faktycznego statusu rozliczenia dokumentu po jego edycji.
 • Naprawiono raport diagnostyczny ZZ: diagnostyka bazy związków.
 • Naprawiono uwzględnianie atrybutów JPK_V7 przy kopiowaniu dokumentu sprzedaży do schowka i do bufora.
 • Rozwiązano problem aktualizacji nazwy i opisu zlecenia produkcyjnego na wartości domyślne podczas ich edycji.
 • Naprawiono pobieranie wartości dla pola CN na wydrukach ofert.
 • Naprawiono przenoszenie parametrów MPP dobrowolnyprzy współpracy z programem Finanse i Księgowość za pomocą Obiektu Integracji. 
 • Rozwiązano problem błędu wykonania raportu CN: diagnostyka bazy cen.
 • Naprawiono filtr statusu realizacji zamówień obcych w nowym widoku kartoteki.
 • Naprawiono generowanie raportu Historia towaru - dokumenty.
 • Rozwiązano problem przypadków błędnego przeliczana ilości przy korekcie dokumentu przychodowego ze wskazaniem dostawy.
 • Rozwiązano problem naliczania VAT na fakturze do zamówienia występujący, gdy domyślny sposób generowania dokumentów ustawiono na "pozycje nie zostaną przeliczone automatycznie".
 • Naprawiono wizualne wykazywanie w kartotece rozliczenia faktury zakupu w przypadku towarów nie kartotekowych.
 • Naprawiono wypełnianie pola P_12w pliku JPK_FA, dla faktury sprzedaży w walucie. 
 • Naprawiono usuwanie rezerwacji tworzonej na potrzeby wprowadzanego dokumentu (nowy widok) w przypadku, gdy dokument został zamknięty bez zapisywania.
 • Naprawiono możliwość zbiorczego usunięcia wartości słownikowych z pól własnych dodanych do dokumentów.
 • Naprawiono egzekwowanie ustawienia daty wejścia do rejestru jako daty sprzedaży dla typu dokumentu.
 • Rozwiązano problem z braku aktualizacji cennika przy zapisie zmienionego zamówienia obcego.
 • Naprawiono uzupełnianie (określonego w typie dokumentu) rejestru należnego na wystawianym do PZ dokumencie DIM.
 • Naprawiono zapisywanie zmian w rezerwacji ze wskazaniem dostaw w edytowanym dokumencie ZMO.
 • Usunięto błąd występujący przy wykonywaniu diagnostyki TW: diagnostyka bazy towarów.
 • Usunięto błąd występujący przy operacji Rozpisz koszt na dokumenty przyjęcia.
 • Rozwiązano problem błędu występującego przy wystawianiu faktury do paragonu.
 • Naprawiono aktualizację statusu rozliczenia dokumentów wystawianych przez program Zarządzanie Produkcją.
Obszar Księgowy w tym Środki Trwałe 2021 

Zmiany:  

 • Możliwość zbiorczego zarządzania znacznikami JPK_V7 – znaczniki dokumentów i grupy towarowe mogą być zmieniane z poziomu okna przeglądania rejestrów VAT. Modyfikacje atrybutów JPK_V7 rejestrowane będą w Historii zmian programu(Historia zmian – dostęp do funkcjonalności zależy od posiadanej oferty tj. pakiet Uniwersalny i Profesjonalny/ERP). 
 • Możliwość edycji numeru własnego w zaksięgowanych dokumentach. Zmiana numeru zostanie zarejestrowana w Historii zmian. Dostęp do tej operacji zależy od nowego prawa „Zmiana numeru dokumentu w zaksięgowanym dokumencie” w grupie praw JPK.
 • Obsługa marży dodatniej dla JPK_V7.
 • Do grupy wykresów Zapisy dodano wykres Zapis analityk w roku – walutowy.
 • Wycena bilansowa odwracalna – automatyczne generowanie dokumentów księgowych przeszacowujących waluty na potrzeby bilansu wraz z dokumentami odwrotnymi, by w kolejnym roku kontynuować pracę wg standardowych zasad wyceny podatkowej walut.
 • Nowe okno przeglądania rejestrów VAT w wersji ERP/Profesjonalnej – nowy interface użytkownika, możliwości dostosowania do preferencji użytkownika i poprawa wydajności tego obszaru.
 • Poprawiono wydajność generowania wydruku rejestrów VAT dla rejestrów: zakup, sprzedaż i import.
 • Usprawnienia w Uldze za złe długi: korekty generowane będą z datą i numerem korygowanego dokumentu, umożliwiono obsługę ulgi, gdy korekta zmniejszająca wystawiana jest z data późniejszą niż okres, w którym upłynęło 90 dni od terminu płatności.
 • Na pasku menu programu dodano grupę eBOK zawierającą polecenie „Zaloguj się do eBOK”. 

Usunięte błędy: 

 • Naprawiono przenoszenie daty i numeru do kolejnych zapisów rozbicia na dokumencie WB.
 • Naprawiono przypisywanie dat dla zapisów rozliczających pochodzących z kolejnych rozbić.
 • Usunięto problem braku daty na rozrachunku, jeśli na dokumencie WB również nie było dat.
 • Naprawiono uzupełnianie daty dokumentu i daty operacji gospodarczej na dokumencie różnic kursowych wystawianym automatycznie do dokumentu wyciągu bankowego bez daty operacji.
 • Rozwiązano problem braku daty w rozrachunkach na koncie pracownika z dokumentu RZL.
 • Rozwiązano problem powodujący znikanie kwot odsetek po rozliczeniu dokumentu z rozbitym zapisem WB.
 • Usunięto błąd powodujący niepoprawne wyliczenie wartości korekty dla Ulgi za złe długi, gdy pierwotny dokument FVZ zawiera księgowanie równoległe częściowo rozliczające kwotę brutto.
 • Rozwiązano problem braku możliwości wystawienia automatycznej korekty zwiększającej w związku z ulgą na złe długi.
 • Naprawiono uruchamiane raportów z grupy Wskaźniki > Rejestry VAT.
 • Ujednolicono precyzję zaokrągleń w zestawieniach podsumowujących VAT.
 • Rozwiązano problem występujący przy wprowadzaniu wyjątków EDP z poziomu dokumentu.
 • Rozwiązano problem synchronizacji kartoteki kontrahentów, gdy wskazano osobę kontaktową.
 • Usunięto błąd (CLR_FKException: Właściciel dla tego rezultatu został już ustawiony) synchronizacji kartoteki kontrahentów z programem Handel.
 • Uzupełniono sprawozdanie JPK_SF dla Alternatywnej spółki inwestycyjnej o załącznik nr 2 (Zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej).
 • Usunięto błąd blokujący możliwość przygotowania JPK_SF dla firmy o statusie Skonsolidowana Jednostka Inna.
 • Poprawiono obsługę drukarek sieciowych przy pracy w trybie terminalowym.
 • Przywrócono podsumowanie dla dokumentów typu wyciąg bankowy.
 • Rozwiązano problem podwojenia kwot transakcji dla kontrahentów, dla których zdefiniowano wiele osób kontaktowych.
 • Data wpływu dowodu zakupu na JPK_V7 wykazywana będzie tylko jeśli jest inna niż data zakupu.
 • Data sprzedaży na JPK_V7 wykazywana będzie tylko jeśli jest inna niż data wystawienia.
 • Przedrostek kraju z numeru NIP kontrahentów z Unii Europejskiej prezentowany będzie w oddzielnym polu na JPK_V7.
 • Naprawiono możliwość zmiany urzędu skarbowego w części deklaracyjnej JPK_V7.
 • Naprawiono wyświetlanie komunikatu potwierdzającego zamknięcie dokumentu wyciągu bankowego lub wyciągu bankowego walutowego, gdy istnieją niezapisane zmiany.
 • Naprawiono egzekwowanie ukrywania na liście wyboru firm, w których moduł FK jest nie aktywny.
 • Kraj kontrahenta w deklaracji JPK_V7 będzie wykazywany tylko, gdy podany jest jego numer NIP.
 • Rozwiązano problem brakującej informacji o użytkownikach (Środki trwałe).
 • Rozwiązano problem odczytu rekordu AM_WYD (Środki trwałe).
 • Naprawiono błąd księgowania amortyzacji z użyciem kont w centrach kosztów (Środki trwałe).
 • Rozwiązano problem z wydrukiem terminalowym (Środki trwałe).
Zarządzanie Produkcją ERP 2021

Zmiany to:

 • Uprawnienie (w module Administracja) do zamykania zleceń, gdy nie ma pobrań.
 • Uprawnienie (w module Administracja) do korzystania z zakładki kalkulacja w karcie technologicznej.
 • Możliwość zablokowania zarejestrowania operacji, gdy nie było pobrania surowców.
 • Możliwość zablokowanie przyjęcia większej ilości produktów niż ilość zlecona.
 • Możliwość zablokowania wpisania w ilości dobrej ilości większej niż ilość zlecona.
 • Rozbudowa okna szczegółowa kontrola dostaw o nazwę surowca.
 • Rozbudowa okna Planowanie operacji o możliwość wyciągnięcia kolumny termin, plan oraz zaplanowana. 
 • Rozbudowa okna Planowanie/Zapotrzebowanie o możliwość wyciągnięcia kolumny Nazwa towaru.
 • Pola dodatkowe w karcie technologicznej.
 • Nowy przycisk „Przywróć” dostępny pod prawym przyciskiem na oknach – przywraca domyślny układ okna. 
 • Wyłączenie widoczność użytkownika PMF w oknie przypisania użytkowników do wydziału.

Usunięte błędy: 

 • Błąd przy czyszczeniu filtrów w oknie Definicja katalogów i załączników.
 • Błąd przy czyszczeniu filtru Wydział w oknie Pracownicy.
 • Brak możliwości zapisania dodanego ręcznie źródła danych.
 • Przywrócenie na planie produkcyjnym możliwości ograniczenia widoczności pozycji do konkretnego typu zamówienia obcego.
 • Błąd sortowania po LP na planie produkcyjnym.
 • Uwzględnienie korekt wydania w szczegółowej kontroli dostaw.
 • Błędna informacja o dostawach w atrybutach dokumentu na zleceniu na zakładce magazyn.
 • Problem z uruchomieniem funkcjonalności „Wydawanie surowców pod operacje”.
 • Błąd przy próbie ręcznego dodania nieaktywnej pozycji do BOM w karcie technologicznej. 

Dodatki: Panele Meldunkowe: 

 • Zmiana działania wystawiania dokumentów RW dla zleceń z kart technologicznych w trybie automatycznym. 
 • Optymalizacja okien prezentujących wystawione dokumenty.
 • Uprawnienie do rejestracji operacji.
 • Poprawa wydajności dodawania i zamykania kart pracy.
 • Obsługa nowych ustawień w produkcji tj:
 • możliwość zablokowania zarejestrowania operacji, gdy nie było pobrania surowców,
 • możliwość zablokowanie przyjęcia większej ilości produktów niż ilość zlecona,
 • możliwość zablokowania wpisania w ilości dobrej ilości większej niż ilość zlecona.

Usunięte błędy: 

 • Obsługa błędów przy ładowaniu okien Wybór dokumentów PW – drukowanie etykiety oraz
  Wybór dokumentów PWK. 
 • Błąd wystawiania korekty przyjęcia.

.

Nasze marki:

ras logo

symfonia logo